العجل یا حجة الله

وقتی غروب می شود و گریه می کنی


آیا نمی شود به نگاهت بـمالـیَم

 

 


دنبال ارتفاع ِ خودم آمدم، اگر


اطراف گیوه های تو در این حوالـیَم

 

 


ای رمز جدول همه ی "جمعه نامه ها "


تنها جواب آئنه های سوالیم!

 

 


یک روز هم اذان ترا پخش می کنند


از پشت بام حنجره های بلالـیَم

 

 


تو لحجه ی زبان خدائی و من ولی


از پایه ریزهای زبانهای لالـیَم

 

 


حالا کنار چشم تو لُکنت گرفته ام


من دوستدالَمت، آیا دوست دالـیَم!؟


العجل یا حجة الله


العجل بقیة الله

 

 

امیر

/ 0 نظر / 8 بازدید