میگم آقای بی بی سی ! اینا تو انگلیس آشوب گرن جاهای دیگه اسمشون میشه مردم ؟؟

http://mobarezclip.ir/wp-content/uploads/bbc.jpg