هرگاه آب نوشیدی بگو "سلام برحسین"

این روزها که آب می بینی و نمی نوشی بگو 

"یا ابوالفضل"