شب های بلند بی عبادت چه کنم؟

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟؟؟

 

 


گویند کریمی ست گنه می بخشد

گیرم که ببخشد از خجالت چه کنم؟!!!