بسم الله.

تشریف بیارین …

 

سلام بر شهدایی که در گرمای شلمچه با زبان روزه، “ســر” دادند و در “خــون” افطار کردند.