دوست من سلام 

اگر این امکان برایت بوجود بیاید که با موبایلت ، تنها یک جمله برای خدا پیامک بدی ، چی می نوشتی ؟

 

 

 

منتظر نظرات جالب و خواندنی شما عزیزان هستم